BUS ROUTE 607
Karavella (Main Station), P.Miltiadous (Municipal Market), Fellachoglou, Ν. Ellina, Akamantidos, Archiepiskopou Makariou (Chloraka), Eleftherias, L.Papacosta, Lemba village, Chr. Kelli (Kissonerga), coastal road of Kissonerga-Pegeia, Μ. Κyprianou, Pegeia Square (Akoursos*)

Monday – Friday
From Pegeia : 06.30, 09.00*, 10.30, 12:10, 16.00*, 18.40
From Paphos : 06.00, 08.10*, 09.50, 11.30, 15.10*, 18.00

Saturday
From Pegeia : 08.10*, 12.00, 14.20*, 17.00
From Paphos : 07.20*, 11.20,, 13.30*, 16.20


BUS ROUTE 615
Harbour (main station), Ap. Pavlou Av., Tombs of the kings Av., Chloraka to Kissonerga Coastal Road, Coral Bay Av., Coral bay.

From Harbour:

Monday – Friday (Valid From September to June 12th)
6:25, 6:30, 7:30, 8:00 – 12:10 (every 10 minutes), 12:25 – 13:55 (every 15 minutes), 14:10 – 16:40 (every 10 minutes) 16:55, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50.

Monday – Friday (Valid From 13th of June to September 6th ) + Saturdays + Sundays all year
6:25, 6:30, 7:30, 8:00 – 11:50 (every 10 minutes), 12:05, 12:20, 12:30, 12:40, 12:55, 13:10 – 16:20 (every 10 minutes) 16:35 – 17:20(every 15 minutes),17:40

From Coral Bay:

Monday – Friday (Valid From September to June 12th)
7:00, 8:05, 8:35 – 9:25 (every 10 minutes), 9:40 – 13:00 (every 10 minutes), 13:15 – 14:15 (every 15 minutes), 14:35, 14:50 – 17:30 (every 10 minutes), 17:45, 18:00, 18:10, 18:25.

Monday – Friday (Valid From 13th of June to September 6th) + Saturdays + Sundays all year
7:00, 7:25, 8:05, 8:35, 8:45, 8:55, 9:05, 9:20 – 12:40 (every 10 minutes), 12:55, 13:10, 13:20, 13:30, 13:45,
14:00 – 17:00 (every 10 minutes), 17:15,17:30, 17:45, 18:00, 18:20


BUS ROUTE 616
Coral Bay (Corallia Beach), Coral Bay Avenue, Michalaki Kyprianou, Pegeia Square, Zalatzion, Kaminion, Panagias Zalatziotissas, Akamantos, Agios Georgios Pegeias Avenue, Agios Georgios Church Square.

From Coral Bay: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 (NEW SEASONAL LINES UNITL 30/11)
From St. George: 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 (NEW SEASONAL LINES UNITL 30/11)